Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Niezbędne informacje dla skarżącego

Art. 225 § 1 KPA

 "Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych".


"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym, ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje".

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2014, s.813

 

Skargi i wnioski

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

W PISZU

 

Komendant Powiatowy Policji w Piszu

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w poniedziałki, w godz. 14.00-16.00. 

       


W dniach roboczych, w godzinach urzędowania (7.30-15.30), w  sprawach skarg    i   wniosków interesantów przyjmuje Specjalista Jednoosobowego Stanowiska ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków KPP w Piszu - mł. asp. Grzegorz Pomichowski  – pokój 27.

       Komendant  Wojewódzki  Policji  w Olsztynie przyjmuje interesantów   w  sprawach skarg  i  wniosków,  w poniedziałki, w godz. 14:00-17:00. Ponadto, skargi    i wnioski mogą być składane w postaci wiadomości e-mail: skargi@ol.policja.gov.pl

       Zgodnie z art. 228 Kodeksu Postępowania Administracyjnego organem właściwym do rozpatrywania skarg na funkcjonariuszy i  pracowników Komendy Powiatowej Policji w Iławie oraz jednostek podległych jest Komendant Powiatowy Policji w Iławie.

        Skargi i wnioski dotyczące działalności Policji mogą być wnoszone do kierownika jednostki pisemnie na adres:  12-200 Pisz, ul. Armii Krajowej 1 , za pomocą telefaksu na nr 47 73 542 15 lub poczty elektronicznej na adres komendant@pisz.ol.policja.gov.pl.

        Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

       Skargi i wnioski można również składać ustnie do protokołu w siedzibie KPP Pisz za pośrednictwem Specjalisty Jednoosobowego Stanowiska ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków KPP w Piszu.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:  

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700
 
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00
 
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Linki:
strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Metryczka

Data publikacji : 27.04.2018
Data modyfikacji : 16.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Piszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Szypczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Szypczyńska
Osoba modyfikująca informację:
Anna Szypczyńska
do góry